Šta je Rotary?

Rotary District 2483
Serbia & Montenegro

Rotari distrikt je teritorijalna organizaciona jedinica unutar međunarodne mreže Rotari kluba. Rotari organizacija deli svet na brojne distrikte, a svaki od njih predstavlja geografski omeđeno područje. Rotari Distrikti služe kao posrednici između lokalnih Rotari klubova i globalnih struktura Rotary International (RI).

Distrikt 2483 pruža podršku lokalnim Rotari klubovima, pomažući im u organizaciji aktivnosti, projektima i događajima. Takođe, pruža strukturu za komunikaciju i saradnju među klubovima. Pored toga Distrikt je odgovoran za sprovođenje određenih programa i projekata Rotary International na lokalnom nivou. To uključuje humanitarne akcije, edukaciju, promociju mira i druge inicijative.

“U godinama koje su iza nas, kao u godinama koje tek dolaze, ovde smo da bismo pokazali da smo spremni da idemo korak napred, da pružimo pomoć, nadu i podstrek drugima i ponosno pokažemo da nismo tu samo radi sebe, već da smo neodvojivi deo zajednice kojoj pripadamo, što i jeste smisao našeg postojanja.”

– Aleksandar Radojičić, guverner Rotary Distrikta 2483, Serbia & Montenegro za 2023/2024. godinu.

Rotarijanci, graditelji prijateljstava, mira, razumevanja i humanosti

Odavno su prošla viteška vremena. Iznenade nas, ponekad, viteški postupci nekih ljudi, i podsete da ima nade za ovaj svet. Da je osećanje plemenitosti živo u ljudima, i da Čoveka, još uvek, prepoznajemo među ljudima.

Internacionala Rotari organizacija ima visoke etičke kodekse ponašanja, što podseća na dobra stara vremena, i čuva humane vrednosti. Rotari ideja je rođena u Americi, u gradu Čikagu 1905. godine. Njen tvorac je advokat Pol Haris. Želja mu je bila da se udruže ljudi širom sveta, koji su uspešni i ostvareni profesionalci različitih zanimanja, sa željom da pomognu drugima u svojim lokalnim zajednicama, ali i širim zajednicama i celom svetu.

Velika je privilegija pripadnost takvoj organizaciji. U njoj su ljudi spremni i rešeni da daju, a ne da dobijaju. Ali, zapravo, dobijaju mnogo! Jer rastu najpre u sopstvenim očima, a onda i u očima društvene zajednice. Bruse svoje kriteriume, a kroz to bruse i izgrađuju i svoju ličnost.

Rotari organizacija je jedan od osnivača Ujedinjenih Nacija i jedina nevladina organizacija koja ima svoju stolicu u Ujedinjenim Nacijama. Neopterećena verskim, rasnim, političkim i svim drugim razlikama i problemima. Danas ima jedan milion i dvesta hiljada ljudi u Rotari organizaciji, u preko 140 zemalja.

Godine 1910. je prvi put formulisan cilj Rotarija – ideal služenja društvenoj zajednici:

Najpre služenje u svom Rotari klubu da bi klub uspešno funkcionisao
Služenje u struci, sa visokim profesionalnim i etičkim standardima
Služenje zajednici individualno i zajedno sa drugima, u cilju unapređenja života ljudi koji žive u njihovoj lokalnoj zajednici
Služenje široj društvenoj zajednici i međunarodno služenje, da bi se unapredilo međunardno razumevanje, dobra volja i mir među ljudima
Da budu primer i inspiracija mladim generacijama, u širenju prijateljstva, dobre volje, razumevanja i međusobne podrške svih ljudi sveta

U svemu što Rotarijanci misle, govore i rade ishodište treba da bude u četiri Rotari test pitanja, koja je osmislio Rotarijanac Herbert Tejlor 1932.godine, i koja su zaposleni u njegovoj kompaniji morali da poštuju u svom poslovanju. Rotari organizacija je ovo usvojila 1943.godine i prevela na preko 100 jezika:

Da li je istinito?
Da li je pošteno prema svima?
Da li će dovesti do dobre volje i prijateljstva?
Da li će biti korisno za sve?

Od 1923.godine prihvaćen je amblem Rotarija, predstavljen točkom seoskih kola, kao simbol Rotarijanaca, po ideji čikaškog Rotarijanca po imenu Montag Beri. To je simbol neprekidnog kretanja i rotacije unutar kluba. Zvanična zastava Rotarija je usvojena na konferenciji u Dalasu, država Teksas 1929.godine. Zastava je bele boje, a na sredini je točak – amblem Rotarija u zlatnoj boji. Zvanična himna RI je marš iz Betovenove uvertire u posebnom aranžmanu. Od 1929.godine usvojen je naziv Rotary International, a pre toga je naziv bio Međunarodna organizacija Rotari klubova. Rotari klub koji je prvi počeo sa održavanjem sastanaka svake nedelje je Rotari klub broj 3 u Ouklandu, u Kaliforniji.

Žene u Rotariju su prisutne od 1976.godine, ali zvanično od 1987.godine u Kaliforniji većina klubova prima i žene, jer je tada zvanično ukinuta zabrana RI o prijemu žena u Rotari klubove. Danas žene čine oko 15% članova u Rotari klubovima.

Priznanje Pol Haris koje se dodeljuje za priloge veće od 1.000 US dolara prvi put je dodeljeno 1957.godine.

Polio Plus je najveći i najmasovniji projekat RI, čiji je cilj iskorenjivanje poliomielitisa u svetu – zaštita dece od pet smrtonosnih dečijih bolesti. Ovo je najveći humanitarni projekat u svetu i započet je 1985.godine, sa ciljem da se iskoreni dečija paraliza. Do 2011.godine Rotari je donirao 900 miliona dolara i vakcinisao preko 2 milijarde dece širom sveta.

Rotarakt je osnovan 1968.godine odlukom RI sa ciljem da okuplja mlade ljude sa liderskim sposobnostima od 18 – 30 godina. Osnovao ga je klub Šarlot Sever, iz grada Šarlot u Kaliforniji.
Interakt su klubovi sponzorisani od strane Rotari klubovi koji okupljaju tinejdžere od 12 – 18 godina, koji su ambiciozni i žele da se bave društveno-korisnim radom i izrastu u lidere i ljude od ugleda.
Članovi svih Rotari klubova mogu da prisustvuju sastancima Rotarijanaca bilo gde u svetu.
Svaki Rotari Distrikt ima svog Guvernera, a 15 Rotari Distrikta čini Zonu.
RI vodi Bord Direktora, a Bord čine Internacionalni Predsednici, Predsednik, glavni Sekretar i 17 Direktora Zona.
Glavni Upravnik je Generalni Sekretar koji vodi 600 zaposlenih u kancelariji Internacionala u Evanstonu.
Postoji nekoliko internacionalnih kancelarija širom sveta.

Svi ovi visoki kriterijumi na kojima se bazira Rotari organizacija se savršeno poklapaju sa kriterijumima važećim za čoveka novog doba, koji mora da se vrati zanemarenim načelima: humanosti, brizi za čoveka i užu i širu društvenu zajednicu, saosećanju sa problemima drugih ljudi, nesebičnoj želji da se pomogne drugima, brizi za buduće generacije,i brizi za našu planetu.
Kao i neprekidnom usavršavanju i rastu čoveka na privatnom i profesionalnom planu.
Težnji da se osvesti i duhovna priroda čoveka i potreba da se ostvari duhovni i materijalni sklad i rast na oba plana. Tek uz ispunjenje tog uslova, čovečanstvo će se vratiti na pravi put i prevazići sve nesporazume i probleme među ljudima.
To treba da bude jedna od bitnih inicijativa Rotari organizacije i svih njenih članova.

U Beogradu, oktobar 2019.godine

Snezana Lekan
Član RK Beograd Čukarica i član Komiteta za Public Image