Vesti

Poziv za predlaganje kandidata za člana Komiteta za pravna pitanja Rotari Internacionale (COL/COR)

Na osnovu ovlašćenja i obaveza koje imam kao guverner Rotari Distrikta 2483 otvaram proceduru predlaganja kandidata za člana Komiteta za pravna pitanja (Council of Legislation, Council of Resolution) Rotari Internacionale (RI) ispred Distrikta 2483. Izbor se obavljao na način usvojen za izbor guvernera u ovoj Rotarijanskoj godini, što je na osnovu odluke Distriktne Konferencije od 28. maja 2022, posredstvom Nominacionog komiteta (RI ByLaw 9.050, 12.030). Nominacioni komitet će, poštujući pravila i procedure Rotari Internacionale, izabrati predstavnika i njegovu zamenu u ovom Komitetu RI.
Pozivam sve Rotari klubove Distrikta 2483 koji imaju svoj predlog za kandidata da isti dostave u skladu sa procedurom. 
Rad ovih Komiteta, procedure i uslovi koje kandidat treba da ispunjava su definisani RI Bylaws članovima 7, 8 i 9, među kojima izdvajamo:
Da je u trenutku izbora u statusu nekadašnjeg guvernera/ke Distrikta (Past Distict Governor),
Da nije član/ica Nominacionog komiteta,
Da je član/ica “good standing” i funkcionalnog kluba.
Predlog treba da sadrži:
Obrazloženu odluku o kandidaturi člana Kluba, potpisanu od strane predsednika kluba. Punovažnu odluka se donosi većinom glasova prisutnih na sastanku na kome je prisutno najmanje polovina ukupnog broja članova.
Predlozi se dostavljaju elektronskim pismom na adresu: eNikolaRotary@gmail.com, sa temom: Prijava za COL/COR.
Predlozi moraju stići na navedenu adresu najkasnije 27. januara 2023. do 16:00 časova. 

U Valjevu, 27. decembra 2022. godine
Nikola Božić,
Guverner Distrikta 2483